ALGEMENE VOORWAARDEN STERN PARTYSERVICE B.V.

 

Artikel 1. Definities

 • In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Dienst of Diensten: de door Stern Partyservice in opdracht van de Klant uit te voeren werkzaamheden.
 3. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Stern Partyservice een Overeenkomst sluit.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Stern Partyservice en de Klant met betrekking tot door Stern Partyservice aan de Klant te leveren Diensten of Zaken.
 5. Partijen: Stern Partyservice en de Klant gezamenlijk.
 6. Stern Partyservice: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stern Partyservice B.V., gevestigd te (8024 AE) Zwolle, aan de Ossenkamp 2M, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 05080193.
 7. Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.
 8. Website: de website van Stern Partyservice: www.sternpartyservice.nl.
 9. Zaak of Zaken: de door Stern Partyservice te leveren zaak of zaken.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid, vindplaats, wijziging

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvraag, bestelling en Overeenkomst tussen Stern Partyservice en de Klant, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Stern Partyservice en de Klant zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat Stern Partyservice daaraan niet is gebonden.
 • Deze Algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.
 • Stern Partyservice is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Iedere aanbieding en offerte van Stern Partyservice is vrijblijvend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Iedere aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte een andere geldigheidsduur is aangegeven. De geldigheidsduur vangt aan vanaf de datum die voorkomt op de uitgebrachte aanbieding of offerte.

 

 • Een aanbod van Stern Partyservice vervalt indien het wordt ingetrokken of niet binnen de geldigheidsduur wordt aanvaard.

 

 • De Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte van Stern Partyservice door de Klant dan wel na uitvoering van een opdracht van de Klant door Stern Partyservice. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding of offerte van Stern Partyservice komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

 

 • Wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst zijn bindend indien deze Schriftelijk door Stern Partyservice aan de Klant zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Prijzen, prijs per persoon, wijzigingen in aantal personen

 • De in de aanbieding of offerte van Stern Partyservice en de tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief btw en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.

 

 • Eventuele koersverschillen komen voor rekening van de Klant.

 

 • Stern Partyservice heeft het recht prijsstijgingen tot het moment van levering van een Zaak of uitvoering van een Dienst aan de Klant door te berekenen.

 

 • Indien (een onderdeel van) de overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen wordt in de Overeenkomst i) het verwachtte aantal personen opgegeven alsmede ii) een (daaraan gekoppelde) prijs per persoon. In een voorkomend geval, geldt het bepaalde in artikel 4.5. tot en met artikel 4.9.

 

 • Wijzigingen van het aantal personen dat in de Overeenkomst is opgenomen, dient de Klant i) tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de levering of dienstverlening, en ii) Schriftelijk aan Stern Partyservice door te geven.

 

 • Indien de Klant Stern Partyservice niet overeenkomstig artikel 4.5. heeft geïnformeerd, wordt bij de berekening van de totaalprijs uitgegaan van het aantal personen dat Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien echter blijkt dat het aantal personen op de datum van levering van de Zaak of uitvoering van de dienst hoger is dan Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen, dan is Stern Partyservice gerechtigd om a) de levering aan meer personen dan Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen, te weigeren; of b) de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon vermeerderd met een opslag van 10%.

 

 • Indien de Klant overeenkomstig artikel 4.5. een wijziging van het aantal personen heeft doorgegeven en de wijziging een verlaging van het in de Overeenkomst overeengekomen aantal personen betreft, wordt de totaalprijs verminderd met de overeengekomen prijs per persoon, met dien verstande dat de totaalprijs niet met meer dan 10% wordt verminderd.

 

 • Indien de Klant overeenkomstig artikel 4.5. een wijziging van het aantal personen heeft doorgeven en de wijziging een verhoging van het in de Overeenkomst opgenomen aantal personen betreft, wordt de totaalprijs vermeerderd met de overeengekomen prijs per persoon.

 

 • Indien de Klant het gewijzigde aantal personen overeenkomstig artikel 4.5. tijdig heeft doorgegeven en blijkt dat het aantal personen op de datum van levering van de Zaak of uitvoering van de dienst hoger is dan Partijen op grond van artikel 4.5. uiteindelijk zijn overeengekomen, dan is Stern Partservice gerechtigd om a) de levering aan meer personen dan Partijen op grond van artikel 4.5. uiteindelijk zijn overeengekomen, te weigeren; of b) de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon vermeerderd met een opslag van 10%.

 

Artikel 5. Levering, uitvoering, betaling

 • Levering van een Zaak vindt plaats door ter beschikking stelling van de Zaak aan de Klant.
 • Uitvoering van een Dienst vindt plaats door uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 • Betaling van een Zaak of Dienst vindt voorafgaand aan de levering van de Zaak of uitvoering van de Dienst plaats, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
 • Voor facturen van Stern Partyservice geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de Klant direct, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, in verzuim.
 • Ieder beroep van de Klant op verrekening, opschorting of een retentierecht is uitgesloten.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 • Stern Partyservice is gehouden zich met zorg en vakmanschapen in te zetten om de Overeenkomst naar haar beste kunnen uit te voeren. Op haar rust nadrukkelijk geen resultaatverplichting.
 • Stern Partyservice bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden van Stern Partyservice worden uitgevoerd.
 • Stern Partyservice is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen daarvan te laten verrichten door derden.
 • Stern Partyservice is gerechtigd voor de uitvoerig van de Overeenkomst materialen in te huren bij derden, zoals bijvoorbeeld het huren van een partytent. Indien Stern Partyservice voor de uitvoering van de Overeenkomst materialen bij derden inhuurt, wordt dat in de Overeenkomst opgenomen onder “inhuur materialen”. Voor het inhuren van deze materialen kan Stern Partyservice zich niet verzekeren. Ingeval van verlies, schade of diefstal van deze materialen geldt het bepaalde in artikel 9.2.
 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt de Klant voor eigen rekening en risico zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming. De Klant verstrekt uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de levering of dienstverlening Schriftelijk bewijs aan Stern Partyservice dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de Klant.
 • In de Overeenkomst opgenomen of anderszins overeengekomen termijnen voor levering van de Zaken en/ of uitvoering van de Diensten door Stern Partyservice zijn geen fatale termijnen.
 • Indien de levering van Zaken en/of het verrichten van Diensten door Stern Partyservice door toedoen van de Klant wordt vertraagd, is Stern Partyservice gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen.
 • Het is de Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stern Partyservice.
 • Indien Stern Partyservice door de Klant wordt verzocht om op een locatie jassen aan te nemen in een ter plaatse aanwezige garderobe, dan zal Stern Partyservice deze niet kunnen bewaken. Het gebruik van een dergelijke onbewaakte garderobe zal derhalve voor

 

Artikel 7. Allergenen en voedselveiligheid

 • Dieetwensen en/ of allergenen dienen door de Klant uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de levering van de Zaak en/of uitvoering van de Dienst Schriftelijk aan Stern Partyservice kenbaar te zijn gemaakt.
 • Stern Partyservice zal toezien op de voedselveiligheid door gebruik te maken van het HACCP systeem en zal zich houden aan de daaruit voortvloeiende werkwijzen en procedures. Stern Partyservice is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid tot:
 1. het moment van levering, indien door Stern Partyservice enkel een Zaak wordt geleverd;
 2. het moment van levering, indien door Stern Partyservice een Dienst wordt geleverd waarbij de Klant de Zaak na levering verder zal bewerken, bijvoorbeeld door de Zaak op te warmen en/of op te dienen.
 3. het moment van vertrek, indien door Stern Partyservice een Dienst waarbij Stern Partyservice de Zaak zal leveren, bereiden en/of opdienen mits de Klant en/of zijn gasten de daarbij door Stern Partyservice gegeven instructies en aanwijzingen opvolgen.

 

Artikel 8. Transport en werkomstandigheden

 • De keuze van het transport is aan Stern Partyservice, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

 

 • De Klant is verplicht om tijdig maatregelen te nemen teneinde het lossen en opslaan van de te transporteren goederen zo veel mogelijk te bespoedigen. Indien de Klant heeft verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot het lossen en opslaan van de te transporteren goederen, is Stern Partyservice gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Klant te lossen en op te slaan.
 • De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat Stern Partyservice alle voorbereidende werkzaamheden deugdelijk en tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige ruimten, zoals de keuken, de nodigde hulpwerktuigen en hulpmaterialen, zoals keukeninventaris, alsmede van de nodige en faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 • De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat eventuele (voorbereidende) werkzaamheden die de Klant aan zichzelf of aan derden heeft voorbehouden, op een zodanige deugdelijke en tijdige wijze worden verricht dat Stern Partyservice daardoor bij de uitvoering van haar werkzaamheden geen vertragingen ondervindt; dat de toegang tot de ruimten waarin Stern Partyservice haar werkzaamheden verricht onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

 

 • De Klant is verplicht om Stern Partyservice de ruimte te geven om te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

 

Artikel 9. Gebruik non-consumptieve goederen

9.1.     Alle door Stern Partyservice aan de Klant ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen, zoals onder meer maar niet beperkt tot servies, bestek, tafels, tafellinnen, tenten, aggregaten, dienen aan Stern Partyservice te worden geretourneerd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overgekomen. Indien er non-consumptieve goederen achterblijven bij de Klant, zal de Klant deze zo spoedig mogelijk kosteloos aan Stern Partyservice retourneren.

9.2.     In geval van schade, stormschade daaronder begrepen, aan alsmede verlies of diefstal van de door Stern Partyservice aan de Klant ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen, dient de Klant alle schade die Stern Partyservice daardoor lijdt aan Stern Partyservice te vergoeden.

 

Artikel 10. Annuleringen

 • De Klant is niet bevoegd de Overeenkomst te annuleren, tenzij de Klant tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna omschreven annuleringskosten te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Stern Partyservice het aanbod niet binnen een termijn van 2 werkdagen verwerpt.

 

 1. Bij annulering meer dan 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is de Klant gehouden 50% van de aanneemsom aan Stern Partyservice te betalen.
 2. Bij annulering 10 dagen of meer voor de (eerste) dag van uitvoering is de Klant gehouden 75% van de aanneemsom aan Stern Partyservice te betalen.
 3. Bij annulering minder dan 10 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is de Klant gehouden 100% van de aanneemsom aan Stern Partyservice te betalen.

 

 • De in artikel 10.1. omschreven annulering dient Schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het door de Klant te betalen annuleringskosten wordt uitgegaan van de dag, waarop de Schriftelijke annulering Stern Partyservice heeft bereikt.

 

Artikel 11. Klachten en reclames

 • De Klant is verplicht klachten over de afgeleverde Zaken of de uitgevoerde Diensten binnen 2 dagen na levering van de Zaak en/of uitvoering van de Dienst Schriftelijk aan Stern Partyservice kenbaar te maken. Na afloop van deze termijn is Stern Partyservice niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in de door haar geleverde prestaties.

 

 • Reclames inzake de factuur dienen uiterlijk binnen 2 dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Stern Partyservice te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 12. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden (voorzien en onvoorzien) die buiten de wil of het toedoen van Stern Partyservice plaatsvinden, maar wel invloed hebben op het nakomen van de verplichtingen, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend (naar het redelijke oordeel van Stern Partyservice vast te stellen) overheidsmaatregelen, vervoers- of bedrijfsstoringen, werkstakingen, een gebrek aan personeel, brand, inbraak, sabotage, pandemie of andere epidemie, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen, transportmoeilijkheden, leveringsproblemen door derden, wanprestatie van derden die door Stern Partyservice ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, uitval van automatisering of elektriciteit etc.

 

 • In het geval van een situatie van overmacht heeft Stern Partyservice het recht de Overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Stern Partyservice hiervoor enige vergoeding aan de Klant verschuldigd is.

 

 • Indien Stern Partyservice op het moment van intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft Stern Partyservice het recht het deel separaat aan de Klant te factureren en de Klant is verplicht die facturen te voldoen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Stern Partyservice is onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Stern Partyservice beperkt tot het in dit artikel bepaalde.

 

 • De Klant is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen, anders dan ter zake van het niet nakomen van de in artikel 6.1. bedoelde inspanningsverplichting.

 

 • Stern Partyservice is slechts aansprakelijk voor directe schade, waarbij onder directe schade uitsluitend wordt verstaan:
 1. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stern Partyservice aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
 2. redelijke kosten ter voorkoming en/of beperking van schade, voor zover deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de als bedoeld onder a.
 3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade als bedoeld onder a en b.

 

Onder redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stern Partyservice aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, wordt uitsluitend verstaan: de kosten van het opnieuw leveren van de betreffende Zaak of Dienst.

 • Stern Partyservice is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, vertragingsschade, kosten van derden en schade geleden door derden.

 

 • Stern Partyservice is nadrukkelijk niet aansprakelijk of gehouden tot herstel wanneer:
 1. De resultaten van door Stern Partyservice geleverde werkzaamheden bestaand uit materialen, adviezen, informatie of welke andere vorm dan ook door de Klant op onjuiste wijze worden gebruikt c.q. toegepast of wanneer uitdrukkelijke instructies van Stern Partyservice niet worden nageleefd.
 2. het gebrek het gevolg is van slijtage of normaal gebruik van de desbetreffende Zaak.
 3. Indien de Zaak niet of onvoldoende is onderhouden overeenkomstig de instructies van Stern Partyservice of de fabrikant van de Zaak.
 4. indien derden, zonder schriftelijke instemming van Stern Partyservice, (onderhouds)werkzaamheden met betrekking tot de Zaak hebben uitgevoerd.
 5. de gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  • De aansprakelijkheid van Stern Partyservice is, onverminderd het voorgaande, per gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Stern Partyservice dekking biedt. Indien deze verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van Stern Partyservice per gebeurtenis beperkt tot 10 % van de factuurwaarde van de Overeenkomst, met een maximum van € 1.000,- (zegge: duizend euro).

 

 • Iedere vordering van de Klant jegens Stern Partyservice uit welke hoofde dan ook, vervalt na het enkele verloop van 1 jaar na uitvoering van de Overeenkomst.

 

 • De Klant erkent aansprakelijkheid voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 • De Klant vrijwaart Stern Partyservice voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

 

Artikel 14. Opzegging, opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 • Stern Partyservice heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde tussentijds op te zeggen, om welke reden dan ook en zonder hiervoor enige vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

 

 • Stern Partyservice heeft het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, zonder dat Stern Partyservice in dat verband enige vergoeding aan de Klant verschuldigd is en onverminderd alle overige rechten van Stern Partyservice in de volgende gevallen:

 

 1. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. surseance, faillissement of (gedeeltelijk) liquidatie van de Klant of indien een aanvraag tot faillissement of surseance is ingediend;
 3. in redelijkheid van Stern Partyservice niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

 • Indien de Overeenkomst door Stern Partyservice geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Stern Partyservice op de Klant onmiddellijk opeisbaar. De Klant is in dat geval verplicht de reeds door Stern Partyservice verrichte prestaties aan Stern Partyservice te vergoeden.

 

 • Onverminderd artikel 14.3 van deze Algemene Voorwaarden is de Klant in het geval van opschorting of ontbinding op grond van artikel 14.2. van deze Algemene Voorwaarden een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van het bedrag/de bedragen op de op dat moment openstaande factuur/facturen.

 

Artikel 15. Nietigheid/vernietiging

15.1.  Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Stern Partyservice zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op elke Overeenkomst tussen Stern Partyservice en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van alle overige wet- en regelgeving, waaronder het Weens Koopverdrag, is uitgesloten.

 

 • Alle geschillen tussen Stern Partyservice en de Klant die voortvloeien uit de tussen hen tot stand gekomen Overeenkomst of daarmee verband houden, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij een wettelijke regeling zich daartegen verzet.

Waar kunnen we u van voorzien?

Stern inspiratie

Stern catering sportgala ballonen
stern partyservice en catering trouwen in de tuin
Stern Catering walking dinner blauw

Momenten

tering Fotograaf: Lex Olthof koningshuis
Medewerkers Stern Catering en Partyservice